3106# B Building, N0.95 Huizhan Nan Rd. Xiamen City P.R China